کلیپی جالب از حرکت نمادین کودک معلول در تقلید از چگونگی وزنه برداری حسین رضا زاده در بلند کردن وزنه و حرکات بعد از آن