بهار برای سرنخ دادن به پلیس از گروگان گیران درخواست سریال پشت یخچال منزل را می کند . مامورین پلیس هم این موضوع را فهمیده که ممکن است مکان ربایندگان در یخچال سازی باشد اما ...