یاران چه غریبانه رفتند از این خانه....هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه...نماهنگ بسیار زیبا با صدای همیشه آشنای کویتی پور