آموزش دوخت و برش یک مدل چادر برش دار فارسی با آموزش خانم عمرانی در برنامه خانواده