شرمندتم تن بچه هاتو لرزوندم/ اما آقا بخدا دیگه پشیمونم/ به گل روی مادرت منو ببخش/ به خونای روی سرت منو ببخش ... نوحه سینه زنی از زبان حر ریاحی با نوای سید مهدی میرداماد.