هاچ داشت میگذشت برای دوستش که در گردباد زخمی شده بود یک دکتر پیدا کنه که متوجه شد تعدادی از زنبورهای کندوی ملکه ...کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل