زنبورهای دشمن به قلعه زنبورهای عسل حمله کردند و کندوی اونا رو خراب کردند چند زنبور مشغول خوردن شهد گل بودند که هاچ متوجه آنها شد خوشحال شد و گفت که شاید بتواند خبری از مادرش پیدا کند و .... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل