هاچ از روی یک رودخانه پرواز می کرد که متوجه شد حشرات زیادی توی رودخانه از آلودگی آب از بین رفتن تا اینکه یک دختر کوچولو رو دید که در حال شنا کردن در رودخانه بود با تعجب پیش او رفت و گفت .... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل