داستان حاکمی که از بلاد دیگر درخواست حیوانات وحشی و خطرناک را دارد و آنها برای او یک اسب پیش کش فرستاده اند ولی او قبول نمی کند و ..... انیمیشن زیبا و دیدنی حاکم و حاتم