فرمانده معظم کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش با اعطای دانشنامه به نماینده دانش آموختگان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به فرماندهان استادان پژوهشگران دانش آموختگان و دانشجویان نمونه جوایزی اهدا کردند نماینده دانشجویان جدید نیز از دست فرمانده کل قوا سردوشی خود را دریافت کرد