تشریح تاریخچه شکل گیری روند دین زدایی در آمریکا از ابتدا تاکنون و پیرو آن مطرح شدن آزادی بیان و اسلام هراسی، و ارتباط فیلم موهن "معصومیت مسلمانان" با این جریان، در بخش سوم از برنامه «راز» مورخ 25 شهریور 1391؛ با موضوع " فریب و توهین، راهبرد رسانه ای غرب" با توضیحات دکتر « فواد ایزدی».