هاچ روی یک گل مشغول خوردن شهد گل بود که یک پروانه دو رنگ تنها که بالهای عجیبی داشت را دید از دیدن او خیلی تعجب کرده بود او هم مادر و پدرش رو گم کرده بود و .... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل