هاچ زنبور عسل داشت خواب مادرش رو می‌دید که با صدای یک سوسک بیدار شد که در حال ورزش کردن بود که قصد داشت به شهر بره و .... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل