هاچ در خواب مادرش رو دید و دوباره صحنه حمله زنبورها رو دید که چطور لانه‌شون رو خراب کرده بودند وقتی بیدارشد دلش برای مادرش بیشتر تنگ شد و .... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل