هاچ خسته و گرسنه در حال پرواز کردن بود که به یک جای خشک و ویران رسید در گوشه ای پنهان شد و ناگهان یک روشنایی دید و به طرف او رفت تا ..... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل