در این قسمت از انیمیشن زیبای امام علی (ع) آن حضرت کیسه ای جو برای غذای اهل خانه قرض می گیرند در هنگام افطاردر خانه به صدا درمی آید آما چه کسی پشت در است؟....