چند حشره در حال دعوا کردن با همدیگر یودند و یکی از دوستانشون را اذیت می کردند که هاچ به کمک او رفت ولی به شدت کتک خورد اما .... یک هاچ زنبور عسل در کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل