گلچینی از گزارش های کامران نجف زاده خبرنگار توانای کشورمان که در عرصه سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی فعالیت می کند .