خداوند راه مستقیم را برای بندگانش تعیین کرده و آن راه بندگی خدا می باشد ، اگر انسان قدم در راه مستقیم بردارند خدا آنها را کمک خواهد کرد و ...