انسان ها در دنیا به وسیله ابزارهایی مانند پول ، تزویر ، افراد و ... کارهای خود را پیش می برند اما در روز قیامت خداوند تمام این ها را بر انسان آشکار می کند و ...