استاد قرائتی به سابقه الله اکبر در تاریخ اشاره می کند و می فرمایند : در جنگ صفین هنگامی که امام علی علیه السلام مخالفین را می کشت با صدای بلند الله اکبر می گفتند و ...