استاد قرائتی در این قسمت به روابط دختر و پسر می پردازد ایشان می گوید : روابط دختر و پسر یا از اول حرام است و یا به حرام کشیده می شود مگر در مواردی زیرا ...