استاد قرادتی در رابطه با حالات مولای متقیان علی علیه السلام در نماز می گویند : امام علی از نماز سیر نمی شد همانطور که ماهی از آب سیر نمی شود ، در نماز از پایش تیر بیرون می آوردند زیرا او عاشق نماز بود و ...