نماز دُر گرانبهاست اگر دنیا می‌هید نماز اگر عاقبت بخیری می‌خواهید نماز اگر سعادت عقبا می‌خواهید نماز بدون نماز هیچ چیز نمی‌شود ..... سخنان آیت الله مظاهری در برنامه ماه خدا