شاگرد کوکب خانم هستم!/ همه چیم توپ .../ وقتی همه خواب بودند!!/ داربست‌های کاسبی!/ چند نفر به یه نفر!1/ جشن و پایکوبی بغل بیمارستان/ خرید بهشت و جهنم به قیمت تهمت و اتهام!!/ چرا کسی حاضر غایب نمیکنه!!/ صرفاً جهت شما بینندگان عزیز!/ بلای چینی سر کت و شلوارهای ایران!!/ همه چی آرومه ... / صرفاً جهت اطلاع این هفته با اجرای کامران نجف زاده