استاد قرادتی می فرمایند : اگر دل را به یک گوینده بسپاری بنده آن می شوی حال اگر او حق گوید بنده حق و اگر باطل گوید بنده باطل می شوی و ...