مخالفان دولت سوریه ماهیت تروریستی خود را کاملاً عیان کردند و با انفجار در ساختمان امنیت سوریه چند مقام سوری را ترور کردند وزیر دفاع و معاون وی و حسن ترکمانی رئیس مرکز بحران سوریه در این اقدام تروریستی جان باختند