سقوط کارگر ساختمانی بر روی میلگرد که به طور معجزه آسایی زنده مانده و .....