لوسیمه ناگهانی صحبت های پدر و آقای پین استون رو در مورد به فرزندی پذیرفتن او شنید و از پدرش خواست که این کار رو انجام بده تا صاحب مزرعه‌ای داخواهش بشه ازدواج کلارا هم نزدیکه و ..... قسمت چهل ونهم از کارتون خاطرانگیز مهاجران