گوشه هایی از تصاویر گارگاه پردوزی کعبه در مکه مکرمه ،پرده خانه خدا که منقش به آیات قرآن ‌کریم که همه ساله در روز نهم ذی الحجه کعبه را می پوشاند.