جستجو می کنم لحظه ی تربیت بانوان این سرزمین را و شمایید مادران نسل دیگری از این سرزمین... حضرت امام برای تشکیل سپاه پاسداران فرمان دادند که در این زمان خانم حدیدچی دباغ مسولیت فرماندهی سپاه همدان را به عهده گرفت