وقتی برای آموزش دوره نظامی به لبنان و سوریه رفت آمد داشتم در جنوب لبنان در منزل دکتر چمران اقامت داشتم و در انجا شخصیت عرفانی دکتر چمران را خیلی بیشتر شناختم در این زمان بود که امام به فرانسه رفتند و من به عنوان یکی از محافظان نظامی وی انتخاب شدم