جستجو می کنم نام تو را در میان زنان مرد آفرین تاریخ، در میان صف کشیدگان در محضر خداوند.و می یابم نام شیر زن انقلاب را....