کلیپی از قربانی شدن یک اسب در مراسم گاوبازی . مراسمی که تنها به خاطر خوشگذرانی انسانها ، حیوانات به بازی خطرناکی گرفته میشوند