خانواده شیر ها ی رود خانه از نو متولد می شوند....مارا و توله های سیتا مدارکی زنده دال بر اثبات قدرت عشق مادری در طبیعت هستند.......