دزدها به کالسکه مسافران حمله کردند و کیف آقای پتیبل را دزدیدند لوسیمه و کیت از دیدن آنها خیلی ترسیده بودند و ..... قسمت سی و هشتم کارتون خاطرانگیز مهاجران