لوسیمه در راه برگشت از مدرسه مشغول بازی در جنگل بود وقتی به خانه رسید بن برگشته بود و از دیدنش خیلی خوشحال شد اما هنگاه بدرقه بن اتفاقی افتاد که .... قسمت سی‌و هفتم کارتون مهاجران