اللّهم یا ذا المنّن السابقه ..... خداوندا ای صاحب نعمتهای فراوان و رحمت گسترده .... دعای پر فضیلت ماه رجب که سفارش شده هر روز تلاوت شود برگرفته از شبکه قرآن و معارف سیما