دعایی که امام صادق (ع)در هر روز ماه رجب می خواندند....به نام خداوند بخشنده ی مهربان/آنان که بر غیر تو بار یافتند ناامید گشتند........