بخش دوم از مستند «مهار نشده»که توسط جوان پاکستانی به نام محتشم ساخته شده و در این بخش به متهم کردن ایران به داشتن صلاح اتمی و ساخت آن در ایران، توسط کشورهای اروپایی پرداخته است برگرفته از برنامه امروز دیروز فردا