بر سر کوی شما نبود محنتی / بار دگر آمدم بدهی خلعتی / حبک نعمتی کرببلا قبلتی / عشق تو نزد خدا کرده مرا قیمتی ...