فدای یوسف چشمت که مبتلا خواهد / دل مرا به صد بلا خواهد / بخوان مرا به سرایت که بارگاه شهان / ز نو کران و فقیران برو بیا خواهد ... شعر خوانی حاج مهدی اکبری در شب میلاد آقا علی بن ابیطالب علیه السلام .