آشنایی با انواع گونه های لاک پشت های ساکن آبهای خلیج فارس و وضعیت زندگی آنها و تلاش های انجام شده توسط محیط بانان جزیره در جهت حفظ نسل این آبزیان شگفت انگیز.