برنامه نود مورخ 91/02/25 - در ادامه گفتگویی با هواداران تیم گهرزاگرس شهر دورود واقع در استان لرستان و صخبت های بهروان ونیکوخصال در رابطه با انتقال این تیم به مشهد یا البرز .