برنامه نود مورخ 91/02/18 - در ادامه می گوید:« وقتی داور سوت را زد ، قلعه نویی سمت ما آمد و ما هم رفتیم برای اینکه به هم خسته نباشید بگوییم که یکدفعه دیدم …