آشنایی با وقایع جنگ پس از تصرف ارتفاعات استراتژیک 2519 در ارومیه در عملیات کربلای 7 و چگونگی حفظ این ارتفاعات با فرماندهی امیر آذرفر و طرح های خاص ایشان در نگهداری از این دستاورد عظیم.