من و انتظار و کابوس تنهایی/ منو حس اینکه هر لحظه اینجایی/دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم/ تو رو هر طرف رو می کنم می بینم. همخوانی زیبایی از رضا صادقی و مهدی یراحی در ویژه برنامه نوروزی 1391