تفسیر آیه چهل و هشتم و چهل و نهم از سوره آل عمران: و خدا بر او تعلیم کتاب و حکمت کند و تورات و انجیل آموزد . و او را به رسالت به سوی بنی اسرائیل فرستد که به آنان گوید: من از طرف خدا معجزی آورده ام من از گل مجسمه مرغی ساخته و بر آن نفس قدسی بدمم و .. .....