تفسیر آیه چهل و هفتم از سوره آل عمران: مریم گفت : پروردگارا مرا چگونه فرزندی تواند بود و حال آنکه با من مردی نزدیک نشده ؟گفت : چنین است کار خدا ، خدا بر هر آنچه بخواهد می آفریند. . . . . . .