تفسیر آیه چهل و ششم از سوره آل عمران: و با خلق در گهواره سخن گوید به دان که در سنین بزرگی و او از جمله نیکویان جهان است